Turizm Rehberliği Nedir? Merak Edilen Her şey

 Tarihi, kültürü, efsaneleri, hikayeleri kucaklayıp, sarıp sarmalayan meslek…Ben her şeyin bir hikayesi olduğuna inanırım. Antik bir kente gittiğimizde mesela, fısıldaşır aralarında taşlar. Rehberler duyar, duymak isteyenlere de yardım ederler aslında. İşte bu yazımızda Turizm Rehberliği bölümü hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Keyifli okumalar.

turizm rehberliği

Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Her Şey

2 senelik (ön lisans) ve 4 senelik (lisans) programları tercih edilebilir. Ön lisans programını tercih ettiğinizde DGS sınavına girerek Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği gibi bölümlere geçiş yapabilirsiniz.

Turizm Rehberliği Okuyanlar Hangi Dersleri Alır?

 • Türkiye Turizm Coğrafyası,
 • Arkeoloji,
 • Sanat Tarihi,
 • Mitoloji,
 • Rehberlik,
 • Anadolu Uygarlıkları,
 • Türk Kültürü ve Halk Bilimleri,
 • İlk Yardım,
 • Turizm Semineri,
 • Genel Turizm,
 • Turizm Pazarlaması
 • Mesleki İngilizce
 • Mesleki Etik
 • Şarap Kültürü
 • AB ve Turizm İlişkileri
 • Dünya Tarihi
 • Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi
 • Sürdürülebilir Turizm

      NOT: Dersler gideceğiniz okullara göre farklılık gösterebilir.

Turizm Rehberliği Mezunları

     Bölümden mezun olan kişiler tercihlerine göre farklı alanlarda da çalışabilirler. Turistlere gidilen yerleri detaylı bir şekilde en ilginç forma getirerek anlatırlar, gezi programlarını hazırlarlar. Ülkemizde yaz ve kış turizmi de yapıldığından turizm rehberliği işi bulma olanakları artmaktadır. Ulaşım firmaları, tur şirketleri, turizm organizasyon şirketlerinde çalışabilirler.

Beni de incelemek isteyebilirsin!Biyomedikal Mühendisi Kimdir?Ne İş Yapar?

Kimler Turizm Rehberi Olabilirler?

Turizm Rehberi olacak kişinin insan ilişkileri kuvvetli olmalıdır. Anlatmayı sevmeli, sabırlı ve hoşgörülü olmalıdır. Kişilik özelliklerinin yanı sıra Turizm Rehberliği Birliğine göre de rehber olmak için belirtilen şartlar ve ilerleyen zamanlardaki süreç aşağıda belirtilen gibidir:

1.      ÜNİVERSİTELERİN TURİST/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK

2.      BİRLİK TARAFINDAN AÇILAN SERTİFİKA PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAMAK

Bölümün AVANTAJLARI

 Başta iyi bir yabancı dile sahip olursunuz. Etkili mesleki eğitim, yurt dışı (Erasmus Bağlantıları), zorunlu ikinci yabancı dil eğitimleriyle gelişim sağlarsınız. Yabancı öğrencilerle birlikte İngilizce eğitim görerek kendinizi pekiştirirsiniz. 

Öğrenci Gözüyle

Turizm Rehberliği yoğun bilgi gerektiren bir bölüm ve meslek. Benim avantaj olarak gördüğüm ilk şey bölümün genel kültür seviyemizi en yüksek noktaya çıkartıyor olması. Aynı zamanda lider vasfını geliştiren ve kişisel gelişime daimî katkıda bulunan bir bölüm. Bunun yanı sıra pek dezavantaj göremediğimi söyleyebilirim ancak iş hayatına atılınca karşı karşıya kalınacak olan yoğun fiziki güç ihtiyacı ve düzensiz çalışma saatleri birer dezavantaj olarak nitelendirilebilir.

turizm rehberliği

Acaba bana da mı göz atsan? Maliye Nasıl Bir Bölümdür? Maliye Mezunları Ne İş Yaparlar?

 Üniversitelerin Turist/ Turizm Rehberliği Bölümü Mezunları Nasıl Rehber Olabilirler?

Üniversitelerin turist/ turizm rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanlar, mesleğe kabul başvurularını T.C. kimlik numarasının da yer aldığı dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler ile doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar.

a)  Diplomanın onaylı örneği,

b)  YDS’den alınan geçerlilik süresini yitirmemiş ve en az ilgili mevzuat gereğince belirlenen puanda belgenin veya bu puana denkliği ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer belgenin veya Birlik tarafından Bakanlığın gözetim ve denetiminde yapılan yabancı dil sınavından alınan başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı veya onaylı örneği,

c)  Adli sicil belgesi,

Ç) Uygulama gezisini tamamladığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini,

d)  Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

e)  Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu.

 Bakanlık tarafından ruhsatname düzenlenir.

Sertifika programında okutulacak dersler ve konferanslar:

(1)  Sertifika Programı;           

a)  Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı,

b)  Meslek etiği ve meslek dersi,

c)  Türkiye’nin tarihi ve turizm coğrafyası,

Ç) Genel Türk tarihi ve kültürü,

d)  Türk dili ve edebiyatı,

e)  Arkeoloji,

f)  Mitoloji,

g)  Sanat tarihi, ikonografi,

Ğ) Dinler tarihi,

h)  Genel sağlık bilgisi, ilk yardım, sağlık turizmi, turist sağlığı,

ı) İletişim becerileri,

i)  Anadolu medeniyetleri tarihi,

j)  Türk halk bilimi ve geleneksel Türk el sanatları,

k)  Türkiye’nin flora ve faunası, doğa tarihi,

 l)  Turizm sosyolojisi,

 m)  Müzecilik konularından oluşur.

Sertifika Programının Süresi– Turizm Rehberliği

 (1)  Turizm Rehberliği sertifika programının süresi ülkesel sertifika programlarında en az yedi yüz ders saati, bölgesel sertifika programlarında ise bölge başına en az yüz elli ders saatidir. Dersler haftada en az beş gün ve günde kırk beşer dakikalık en az dört ders saati olarak yürütülür. Konferanslar ise en az iki saat olmak üzere düzenlenir.

(2) Ancak, program ders saatinin aynı kalması şartıyla programın bu süreden önce de tamamlanabilmesi Birliğin yetkisindedir.

Uygulama Gezileri:

(1)  Katılımcıların, sertifika programı kapsamında belirlenen tarihi ve turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak amacıyla Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında yapılan yurtiçi uygulama gezilerine katılmaları zorunludur. Uygulama gezileri, ülkesel veya bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı düzenlenir.

(2)  Turizm rehberliği yurtiçi uygulama gezi süresi en az otuz altı takvim günü, bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi ise her bir bölge için en az altı takvim günüdür. Ülkesel uygulama gezisi, Birliğin gerekli gördüğü hallerde bölümlere ayrılarak yapılabilir. Uygulama gezilerinin tamamına katılarak diğer şartları yerine getiren katılımcılar Ülkesel Turist Rehberi; uygulama gezilerini bölgesel düzeyde tamamlayıp diğer koşulları da yerine getiren katılımcılar ise başarılı oldukları bölgeler için Bölgesel Turizm Rehberi olmaya hak kazanırlar.

turizm rehberliği

İşte aradığın makale burada!Makine Mühendisliği mezunları hangi alanlarda ne iş yaparlar?

Mesleğe Kabul ve Ruhsatname

(1)  Turist rehberi unvanı mesleğe kabulle kazanılır ve mesleğe kabul için Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki koşullar aranır.

(2)  Bakanlık tarafından ülkesel ve bölgesel turist rehberlerine verilmek üzere mesleğe kabul şartlarını taşıyan adaylara ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname, turist rehberinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ülkesel veya bölgesel turizm rehberliği , yabancı dil/dilleri, öğrenim durumunu içerecek şekilde fotoğraflı olarak düzenlenir, soğuk damga ile damgalanır ve ilgilinin adresine kargo ile gönderilir veya ilgiliye elden teslim edilir. Dosyasının bir örneği de ilgili meslek kuruluşuna gönderilir.

(3)  Meslek; Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak icra edilir. Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamazlar. Mesleğin icrasında ülkemizin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal ve benzeri değerlerin ve varlıkların, Bakanlığın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılması esastır.    

Çalışma Kartı Alma Zorunluluğu

(1)  Turizm rehberliği çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, müracaatları halinde Birlik tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberidir ve mesleği fiilen icra edebilir.

(2)  Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez.

(3)  Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri Kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı bu fıkradaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Bu hallerde çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/75

BİR TURİZM REHBERİ…

Sürdürülebilirlik kavramının farkında olarak hareket etmelidir. Güncel bilgilerden haberdar olmalı, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerini takip etmelidir. Doğadan yana olup, doğayı desteklemelidir. Kültür ve tarih bakımından sahiplenici olmalıdır. Her şeyden önce mesleğini sevmeli ve gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmelidir.

You May Also Like

More From Author

3Comments

Add yours

+ Leave a Comment